Loading...

รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

             งานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตราฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (IPv6 Award2018)  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์  (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), คุณรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม (หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ), คุณนิมิตต์ สีทอง (หัวหน้าหน่วย Internet และ Mail) สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตัวแทนรับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6