Loading...

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2565 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อน “ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม” จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการดิจิทัล” เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจ ด้านการพัฒนาคน การวิจัย และการบริการวิชาการระดับประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  ด้วยเหตุนี้ จึงได้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ช่วยขับเคลื่อน ภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายที่วางไว้

 
"ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ สอนเฉพาะบน campus เป็นมหาวิทยาลัยที่ สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา"